072-3306067 ייעוץ עם מומחה

תקנון מבצע “AirPods 2019”

 תקנון מבצע  “AirPods 2019

 

להלן תקנון מבצע ” AirPods 2019″ (להלן: “המבצע), שיחול בחדר התצוגה של חברת טכנולייט בע”מ (להלן: “החברה”)

 1. במסגרת המבצע ינתן AirPods של חברת APPLE (להלן: “המתנה“) לאדריכל/מעצב פנים, שהלקוח שלהם רוכש בעסקה אחת בחברה מוצרים בשווי העולה על 20,000 ₪ (כולל מע”מ), וכל האמור עד לגמר מלאי המתנות בחברה.
 2. מלאי המתנה: 30 יח’.
 3. המבצע יחול בין התאריכים 10.2.19-15.03.19. החברה רשאית להאריך את תקופת המבצע או לקצר ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הזמנות של לקוחות במסגרת המבצע שלא ישולמו במלואן עד ליום 15.03.19 לא יהנו מקבלת המתנה, והכל בכפוף לשיקול דעתה של החברה.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה.
 5. לא יינתן כפל מבצעים והנחות לרוכשים במסדרת המבצע אלא אם צויין אחרת במפורש.
 6. לקוח שקיבל מתנה במסגרת המבצע ולאחר קבלתה בכל מועד שהוא ( ביטל את העסקה כולה או חלקה כך ששווי הרכישה פחת מ- 20,000 ₪ (כולל מע”מ), יקוזז מהחשבון שווי המתנה בסך השווה ל- 750 ₪ וזאת במעמד ביטוח העסקה כולה או חלקה. ככל ויוותר פער בין המוצרים שהוחזרו למחיר המתנה.
 7. המבצע הינו עד גמר מלאי המתנות.
 8. מוסכם כי כל מחלוקת בעניין שלא הובהרה בתקנון תוכרע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.
 9. האחריות למתנה, טיפול בתקלות ושירות הלקוחות למתנה ינתנו על ידי יבואן המוצר בישראל באמצעות שירות הלקוחות שלה.
 10. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהוא ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע.
 11. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אי התאמה הקשורה בקשר כלשהו למתנה ו/או השימוש בה ו/או איכותה ו/או השירות שניתן ל/או כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שגרמה המתנה ו/או השימוש בה מכל סיבה שהיא. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה ביחס למתנה מכל סיבה שהיא בין שהוזכרה בתקנון זה ובין שלאו.
 12. דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעות הנהלת החברה בכל דבר ועניין הנוגע למבצע יעשו על ידי הנהלת החברה באופן ובדרך כפי שהנהלת החברה תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום במקום גלוי לעין בחדר תצוגה של החברה ו/או באחר מאמצעי התקשורת ו/או בעיתון יומי ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או ברדיו ו/או במקום גלוי ליד הקופה לפי העניין והכל לפי בחירת הנהלת החברה, ייחשב כמספק והלקוח לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות המבצע.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיו של תקנון זה מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע לפני המועד המתוכנן או לפני גמר המלאי, או להמשיכו מעבר למועד זה, בכפוף להוראות הדין החלות על המבצע.
 14. בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו.
 15. עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור בחברה.
 16. מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו בתי המשפט המוסכים בתל אביב בלבד ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל.
 17. כתובת החברה: היהלום 1, מושב ברקת, ת”ד 172. טלפון: 03-5568433